گزارش ذخیره

چگونه زمان خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنید (طبق ماشین ها) - برایان کریستین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/١٢ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
01:06 الگوریتم زمان درجه دوم
01:54 لینوکس
02:50 قطع می کند

فرستادن