گزارش ذخیره

چگونه بیشتر ببینیم و کمتر مراقب باشیم: هنر جورجیا اوکیف - ایزولت گیلسپی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/١٩ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن