گزارش ذخیره

انگلیسی برای منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی (1) | واژگان انگلیسی تجاری


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٣/٠٥ (٨ سال قبل)

00:36 مشوق ها جبران خسارت
00:43 منابع انسانی / منابع انسانی
01:16 تعداد کارمندان
01:49 استخدام نیرو
02:23 به Headhant
02:58 شرح شغل
04:01 فواید
05:13 تمرین
05:27 مثال
05:59 سوال 1
06:10 پاسخ 1
06:20 سوال 2
06:31 جواب 2
06:40 سوال 3
06:51 جواب 3

فرستادن