گزارش ذخیره

نگویید "you're welcome"! به "متشکرم" به درستی پاسخ دهید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/١٥ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:58 عبارات غیر رسمی
03:41 عبارات دوستانه
04:11 عبارات گرم
05:32 عبارات گاه به گاه

فرستادن