گزارش ذخیره

مهارت های مکالمه خود را تقویت کنید! | انگلیسی را با دوستان بیاموزید


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٠٢ (٢ سال قبل)

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
سال گذشته