گزارش ذخیره

آیا می توانید این 10 کلمه دشوار را هجی کنید؟ | کلمات رایج


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/٠١ (٧ سال قبل)

00:25 WEIRD
00:50 ACCOMMODATE
01:19 RHYTHM
01:38 EMBARRASS
01:57 MILLENNIUM
02:25 LIAISON
02:40 HARASS
02:53 MAINTENANCE
03:03 PRONUNCIATION

فرستادن