گزارش ذخیره

من می ترسم انگلیسی صحبت کنم - طرح عملی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٢٥ (٢ سال قبل)

00:00 بیایید در مورد ترس های خود صحبت کنیم
01:45 ترس شماره 1
07:06 ترس شماره 2
09:01 درباره اشتراک مهارت
10:47 ترس شماره 3
11:44 ترس شماره 4
12:32 نکته شماره 1
14:00 نکته شماره 2
15:28 نکته شماره 3
16:00 نکته شماره 4
16:15 نکته شماره 5

فرستادن