گزارش ذخیره

یادگیری زبان؟ اجازه ندهید این 3 ایده شما را عقب بیندازند


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢٢ (٢ سال قبل)

00:00 چه چیزی شما را از یادگیری زبان انگلیسی باز می دارد
01:07 1. انگلیسی کار سختی است
06:04 2. "I have to"
09:08 3. کمال گرایی
10:53 لهجه من چطور؟
13:21 مشق شب

فرستادن