گزارش ذخیره

say و tell همچنین explain و clarify | گرامر انگلیسی در مکالمه | آزمون


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 Say
01:01 Tell
01:24 Say or Tell
01:51 Say و Tell در عبارات
03:10 Explain
05:18 Clarify

فرستادن