گزارش ذخیره

CAN | COULD | BE ABLE TO - گرامر زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:32 مصدر برهنه
02:10 موارد منفی
02:34 فرم های قوی
03:38 استفاده می کند
07:03 توانایی های گذشته
08:39 توانایی های آینده
10:48 پیشنهادات
11:20 بررسی کوتاه
11:43 احتمالات گذشته
12:15 می تواند گذشته
13:29 اجازه
15:19 توانایی
16:09 ارائه می دهد
17:54 شوخی

فرستادن