گزارش ذخیره

FOR SINCE DURING - چگونه از این کلمات استفاده کنم؟ گام به گام


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٠٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:58 طول زمان
06:25 از آنجا که
07:24 زمان ها
08:33 تنظیم دوره
10:03 اشتباهات معمولی

فرستادن