گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی خود را بهبود بخشید (اصطلاحات گربه!)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٠ (١ سال قبل)

00:13 اصطلاح چیست
00:59 اجازه دهید گربه از کیسه خارج شود
01:41 مامان از کجا میدونه
02:02 بیش از یک راه وجود دارد
02:46 گربه زبونتو خورده
03:42 چرت گربه ای

فرستادن