گزارش ذخیره

صدای مؤدبانه، حرفه ای و مفید در محل کار | مکالمه انگلیسی تجاری


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٠٢ (٣ سال قبل)

00:40 لینگودا
02:31 کاری که ما در محل کار انجام می دهیم
03:07 فکر کردن/درباره
04:23 فکر کردن (چیزی) است
05:22 ساختن
08:39 تغییر عقاید/رفتار
09:13 تغییر انتقال
09:52 حدس بزن
11:58 چالش ها و مسائل
13:33 همکاری

فرستادن