گزارش ذخیره

ما می توانیم به شما کمک کنیم در سخنرانی عمومی تسلط پیدا کنید - کریس اندرسون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٢٥ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن