گزارش ذخیره

یادگیری واژگان انگلیسی تجاری - واژگان پایه حقوقی


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٦/٠٤/٠١ (١٦ سال قبل)

00:16 collocations
01:35 civil law
02:22 criminal law
02:53 contract law
03:09 property law
03:19 trust law
03:42 constitutional law
03:54 administrative law
05:04 trial lawyer
05:21 defense lawyer (defence BrE)
05:51 prosecution lawyer
06:03 case

فرستادن