گزارش ذخیره

چگونه به انگلیسی فکر کنید و در ذهن خود ترجمه را متوقف کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/١٢ (٣ سال قبل)

فرستادن