گزارش ذخیره

چالش نظریه بازی: آیا می توانید رفتار انسان را پیش بینی کنید؟ - لوکاس هاستد


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/١٤ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:33 دانش مشترک
01:42 تعادل نش
02:20 نتایج
02:41 استدلال کلول

فرستادن