گزارش ذخیره

Lie و Lay و همچنین Rise و Raise | انگلیسی در مقابل آمریکایی | درس گرامر و واژگان


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 LIE & LAY
01:14 LIE - انگلیسی بریتانیایی
01:59 LAY - انگلیسی آمریکایی
02:35 گذرا و ناگذر
03:25 معنای دوم LIE
03:46 RISE & RAISE - ناگذر
04:36 RISE & RAISE - گذرا
05:08 RISE & RAISE - به عنوان اسم

فرستادن