گزارش ذخیره

سطح زبان انگلیسی شما چقدر است؟ این تست را انجام دهید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٧ (١ سال قبل)

00:00 سطح زبان انگلیسی من چقدر است؟ (مقدمه)
00:48 این آزمون انگلیسی چگونه کار می کند
02:03 هی بانو! جامعه انگلیسی زبان
02:56 پایه (A1-A2)
06:23 متوسط ​​(B1-B2)
10:30 پیشرفته (C1-C2)
16:15 نظر من در مورد سطوح انگلیسی

فرستادن