گزارش ذخیره

Take a Walk در مقابل Go For a Walk : درس واژگان انگلیسی پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٠٥ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 Take a Walk
02:15 Go for a Walk

فرستادن