گزارش ذخیره

Take Over, Hold Up, Pull Out -متداول ترین افعال عبارتی در انگلیسی (37-39)


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 (#37) take over
03:18 (#38) hold up
05:54 (#39) pull out

فرستادن