گزارش ذخیره

نحوه تماس با پشتیبانی مشتری به زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٩ (١ سال قبل)

00:51 تماس با پشتیبانی مشتری
02:15 عیب یابی راهی برای یافتن و حل مشکلات
03:33 منتظر ماندن در تلفن
04:33 تماس شما ممکن است برای اهداف آموزشی نظارت یا ضبط شود
09:30 امتحان کردن
13:49 بریم جلو و...
16:18 تحت پوشش گارانتی
17:54 در صورتی که به نتیجه نرسد
18:36 مشکلی نیست خوشحال میشم کمک کنید
19:10 ما آن را صاف می کنیم
20:26 سریع پاسخ دهید
20:56 مودب و صمیمی باشید
21:12 سعی کنید مشکل را دریابید
22:48 کاربرگ PDF رایگان را از اینجا دانلود کنید

فرستادن