گزارش ذخیره

همه مشغول هستند (در توصیف افراد) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 همه مشغولند
04:58 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن