گزارش ذخیره

چگونه در یک ماه برای تافل آماده شویم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٢ (١ سال قبل)

00:00 این چهار هفته می تواند همه چیز را تغییر دهد
01:10 هفته 1
01:45 این یک تغییر دهنده بازی است
04:06 یک منبع برای آماده شدن برای تافل
07:48 هفته 2
11:06 هفته 3
12:05 هفته 4

فرستادن