گزارش ذخیره

صحبت کردن به انگلیسی - عبارات مربوط به غذا


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٨/١٠/٠١ (١٤ سال قبل)

فرستادن