گزارش ذخیره

چگونه با منکران آب و هوا صحبت کنیم - انگلیسی در 6 دقیقه


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٨ (٦ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٥ ماه قبل