گزارش ذخیره

وقتی انگلیسی صحبت می کنم کلمات را فراموش می کنم - برنامه عملی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٠٤ (٢ سال قبل)

00:00 آیا وقتی انگلیسی صحبت می کنم کلمات را فراموش می کنم؟
00:43 این کلمه را به زبان خود بگویید
01:50 از شخصی که با او صحبت می کنید بخواهید این کلمه را به شما یادآوری کند
02:12 بر ارتباطات غیر کلامی تکیه کنید
03:25 توقف کنید و کل عبارت را بازنویسی کنید
04:55 خودتان با کلمات بیایید
05:27 مترادف ها را یاد بگیرید
05:57 از دیکشنری استفاده کنید که کلمات را به زبان انگلیسی توضیح دهد

فرستادن