گزارش ذخیره

چگونه می توان ایده ها را به زبان انگلیسی [با کلمات پیوند دهنده] به هم وصل کرد


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:33 هی بانو! کمک به موفقیت زنان در زبان انگلیسی
02:34 کلمات پیوندی معمولی و روزمره
04:36 کلمات مرتبط حرفه ای
06:23 and as well as
06:58 but whereas
07:35 or either or
09:38 so as a result
11:04 because since
12:09 like such as
13:22 especially in fact
15:05 تمرین تکلیف

فرستادن