گزارش ذخیره

ترتیب کلمات در عبارات انگلیسی - ساختار جمله


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/٣١ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:48 ترتیب واژه ها
07:01 تمرینات
15:11 خودخوان

فرستادن