گزارش ذخیره

تست: نحوه استفاده از زمان شرطی | گرامر انگلیسی با سریال های تلویزیونی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/١٣ (٥ سال قبل)

00:47 صفر مشروط
01:07 st CONDITIONAL
04:28 nd CONDITIONAL
07:35 rd CONDITIONAL

فرستادن