گزارش ذخیره

نکته شماره 1: 6 نکته برای صحبت کردن به زبان انگلیسی طبیعی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٠/١٣ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:15 شروع کنید
00:50 فرهنگ لغت
01:18 متن
02:14 استماع
02:41 نتیجه

فرستادن