گزارش ذخیره

چگونه می توانید نظر کسی را تغییر دهید؟ - هوگو مرسیه


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٤ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن