گزارش ذخیره

انگلیسی سریع : بومی زبان ها نمی توانند بفهمند!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
05:47 تکرار تمرین شماره 1
08:06 تکرار تمرین شماره 2
08:22 تکرار تمرین شماره 3
08:39 تکرار تمرین شماره 4
10:11 تکرار تمرین شماره 5
10:28 تکرار تمرین شماره 6

فرستادن