گزارش ذخیره

ممکن است در منظومه شمسی ما حیات فرازمینی وجود داشته باشد - آگوستو کاربالیدو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٣٠ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 معرفی
01:47 اروپا
03:00 تیتان
03:43 سایر نامزدها

فرستادن