گزارش ذخیره

کدام حیوان بینایی بهتری دارد؟ - توماس دبلیو کرونین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٠٥ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن