گزارش ذخیره

چگونه در ذهن خود ترجمه را متوقف کنیم: انگلیسی را روان صحبت کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/٢٣ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 چگونه ترجمه را متوقف کنیم
01:50 اطراف خود را با زبان انگلیسی احاطه کنید
02:34 از دیکشنری انگلیسی استفاده کنید
03:09 از یادداشت های چسبناک استفاده کنید

فرستادن