گزارش ذخیره

حال کامل یا گذشته ساده؟ - درس گرامر انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:18 تجربه یا زمان مشخص؟
03:00 حال کامل با "چند بار...؟" سوالات
04:33 حال کامل با "چقدر...؟" سوالات
06:20 فرم سوال حال کامل چیست؟

فرستادن