گزارش ذخیره

دست از اشتباه گرفتن این کلمات بردارید! Especially یا Specially؟ Assure یا Assure ؟ (+ PDF و آزمون رایگان)


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/١٢ (٢ سال قبل)

فرستادن