گزارش ذخیره

چرا ماشین زمان اشتباهات شما را برطرف نمی کند؟ - زبان انگلیسی


کانال مدرسه زندگی کانال مدرسه زندگی
٨,١٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 درد بزرگ شدن
00:37 تنهایی نفرت از خود
00:52 سلیقه های رمانتیک
01:02 پاسخ های بهتر
01:28 نگران نباش
01:54 آماده نیست
02:05 بی توجهی
02:17 نتیجه

فرستادن

تست انجمن کارل یونگ
تست انجمن کارل یونگ
١٠ ماه قبل
تربیت فرزند درونی ما
تربیت فرزند درونی ما
١١ ماه قبل