گزارش ذخیره

آگاهی چیست؟ - مایکل اس. ا. گرازیانو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/٢٢ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن