گزارش ذخیره

چگونه یک نقص طراحی باعث شد یک آسمان خراش فرو ریخت - الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/١٦ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:36 نقص طراحی
03:30 راز

فرستادن