گزارش ذخیره

گرامر انگلیسی: قید را کجا باید قرار دهید؟


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٢٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:38 قیدهای تکرار چیست؟
02:36 الگوهای 1 و 2
04:32 الگوی شماره 3
06:43 مسابقه تمرینی

فرستادن