گزارش ذخیره

لهجه بریتانیایی شمالی در مقابل جنوبی | تلفظ نهایی انگلیسی - درس 6


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/١٧ (١ سال قبل)

00:00 تراپ حمام اسپلیت
01:04 شمالی در مقابل جنوبی
04:29 زمان تمرین

فرستادن