گزارش ذخیره

از گفتن "BECAUSE" خودداری کنید - از این گزینه ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٢٧ (٢ سال قبل)

00:00 دست از گفتن "because" دست بردارید
00:35 Since
01:33 As
02:52 Out of
04:17 As long as
04:46 So
05:06 Thanks to
05:40 Due to
05:57 As a result of
06:13 Now that
06:52 Considering that
07:13 On the grounds that
08:12 Seeing that
08:31 Inasmuch as
09:14 In view of the fact that

فرستادن