گزارش ذخیره

How؟ - الگوهای گفتاری | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٧ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:09 آنها چه احساسی دارند؟
04:25 چه احساسی دارید؟
10:09 چقدر؟ / چند تا؟
14:14 در مورد برخی ...؟ (اسمهای جمع)
20:06 مزه اش چه جوری است؟

فرستادن