گزارش ذخیره

چگونه این 10 جمله انگلیسی را تلفظ کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/٠٢ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 Pretty good
02:34 Go
03:51 Not sure
05:20 I dont know
09:52 About the weather
12:19 You gotta try it
14:36 Thanks I appreciate it
20:29 Lets Go

فرستادن