گزارش ذخیره

دست از اشتباه گرفتن این کلمات بردارید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/١٧ (٢ سال قبل)

00:00 10 جفت کلمه که اغلب اشتباه گرفته می شوند
00:38 Staff و stuff
02:06 Desert و dessert
02:55 Vocation و vacation
03:42 Envelop و envelope
04:21 Principal و principle
05:06 Stationery و stationary
05:53 Beside و besides
06:50 Personal و personnel
07:14 Quite و quiet
08:11 Sensible و sensitive

فرستادن