گزارش ذخیره

از گفتن «Oh my God!» دست بردارید | از این گزینه‌ها استفاده کنید تا شبیه یک بومی به نظر برسید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/١٤ (٢ سال قبل)

00:00 دو معنی از "Oh my God"
01:33 OMG
02:01 Oh Gosh!
02:39 Goodness gracious me!
03:15 Oh my goodness!
03:40 Oh my!
03:50 Holy moly
04:04 Your homework
04:58 Holy crap
05:49 Holy cow
06:16 For heaven’s sake!
06:29 For goodness sake!
06:37 Oh dear!
06:50 Good Lord!
07:06 Gosh almighty!
07:17 با کتاب کار من زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

فرستادن