گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری - پایان دادن به تماس تلفنی | درس 36


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٠٧ (٢ سال قبل)

00:00 معرفی انگلیسی تلفنی
00:49 سیگنال دادن به شما که می خواهید تماس را پایان دهید
03:05 بررسی مراحل بعدی
05:05 خداحافظی کردن
06:44 مثال مکالمه تلفنی
07:46 تمرین مکالمه تلفنی

فرستادن