گزارش ذخیره

واژگانی که افراد بومی در انگلیسی استفاده می کنند | استفاده بیش از حد از کلمات و عبارات انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٣١ (١ سال قبل)

00:00 در این ویدئو
01:03 Nice to meet you
08:58 You're welcome
20:21 Very
34:33 For example
42:14 Ok
50:12 But
57:33 Happy birthday

فرستادن